Hentet fra "Digitale tekster - en selvstendig teksttype?", av Jon Hoem

Interaktivt fjernsyn


Interaktivt fjernsyn er et medium som har lenge blitt spådd en lysende fremtid. Alikevel finnes det svært få komersielle systemer. Interaktivt fjernsyn har derfor blitt et begrep uten særlig mye "kjøtt på beina". Resultatet er at man kan se teletext-systemer bli karakterisert som interaktivt fjernsyn. Teletext, som beskrevet ovenfor, er imidlertid ikke interaktivt og kan vel, for den saks skyld, heller ikke betegnes som fjernsyn.

Det jeg forstår med "interaktivt fjernsyn" knyttes til levende fjernsynsbilder. Formidlingen må skje på en måte som tillater seeren å kommunisere direkte med senderenheten slik at hun kan kombinere sekvenser og dermed skape et unikt program som kun sendes til hennes fjernsynsmottaker.
Et av de få systemene, som oppfyller noen av disse kriteriene, er det kanadiske Videotron. Systemet gir brukeren noen få, enkle interaktive muligheter. Dette kan dreie seg om valg mellom flere kameravinkler på en sportsarena, eller spørrekonkurranser der seeren kan velge mellom tre svaralternativer, via fjernkontrollen. I de fasene av sendingen der seeren har valgmuligheter sendes det på flere parallelle kanaler (Maartmann-Moe 1993) . Dette er imidlertid en form for interaktivitet som ikke skiller seg vesentlig fra å "zappe" mellom tilgjengelige kanaler. Det enesete skillet består i at Videotron bruker flere kanaler til én sending. Et slikt system, som ikke en gang lar brukeren stoppe overføringen når hun ønsker det, fortjener neppe betegnelsen interaktivt.
Selv om Videotron har vært relativt populært representerer det neppe veien å gå videre. Hvis man ønsker flere stasjoner som hver skal kunne gi et variert programtilbud, der hver enkelt seer får en hel rekke valgmuligheter, krever det helt andre løsninger.

Et problem knyttet til interaktivt fjernsyn er at levende bilder, med akseptabel kvalitet, krever svært stor båndbredde. Samtidig vil et virkelig interaktivt system medfører at hver bruker må knyttes til senderen med en egen, toveis forbindelse. til sammen vil dette kreve svært stor sendekapasitet. Hvis man tar i betraktning at de nyeste kabel-TV-anleggene kan overføre opp mot 150 kanaler samtidig (Lu 1993:139), er det ikke vanskelig å forestille seg at selv et lite antall interaktive enheter raskt vil føre til overbelastning. Selv fiberoptikk, som kan øke antall kanaler til flere hundre, vil ikke være tilstrekkelig til å betjene et kabelnett med analogt interaktivt fjernsyn. Den eneste farbare vei er derfor å tildele hver enkelt mottaker en egen, toveis kanal. Eterforbindelser er utelukket, siden hver enkelt mottaker da må tildeles en egen frekvens. Det er eneste tilfredstillende er dermed separate kabelforbindelser fra sender til mottaker.
En slik infrastruktur finnes allerede; i telenettet er hver enkelt bruker tilknyttet via et eget kabelpar. Dette innebærer imidlertid at man må forkaste de analoge overføringsmetodene som eksisterer i dag og går over til ren digital datateknologi. I USA er det utviklet en metode - Asymmetrical Digital Subscriber Loop (ASDL) - som er i stand til å komprimerer lyd- og billedinformasjon, slik at dette kan sendes over en 64 Kbits/s telefonlinje. Den siste versjonen ASDL-3 kan overføre over 6 megabyte per sekund (Negroponte 1993) . Med en slik overføringshastighet kan den enkelte bruker ta inn 4 parallelle kanaler med vanlig VHS-kvalitet. Telefonlinjen gir også mulighet for en direkte returkanal, slik at brukeren kan instruere senderen om hva hun ønsker å få tilsendt. Sammen med videosignalene kan man også sende styringssignaler og ordinære telefonsmtaler. Styresignaler kan for eksempel benyttes for å merke forskjellige typer programinformasjon og dermed starte og stoppe videospillere, alt etter hva brukeren er interessert i. Brukeren kan dermed sette seg ned ved videospilleren og se det hun ønsker, uten å være nødt til å foreta direkte valg. Det kan være en nyttig opsjon for seere som kun er interessert i å få servert en ferdig sammensatt programpakke.

I Norge vurderer NRK å prøve ut ADSL i samarbeid med Televerkets Forskningsinstitutt, mens britiske BBC allerede har bestemt seg for å gjøre forsøk med "Video on demand", der brukerne selv kan besteme når de ønsker å se et bestemt program. I første omgang ser man for seg et system som fungerer som en slags avlastningskanal der tidligere sendte programmer kan sendes i reprise på det tidspunktet som passer best for den enkelte seer (Erlien 1994) . Hvis lagringsmulighetene er gode kan man legge et program inn i databasen for en lengre periode. Med lengre omløpstid kan målgruppen for programmene gjøres smalere og dermed lettere tilfredstille spesielle behov (Høyer 1988:187) . Siden signalene er digitale kan det la seg gjøre å utnytte overføringskapasiteten på et utall forskjellige måter. Bruker man en større del av kapasiteten for å sende kun én kanal vil man selvfølgelig oppnå betraktelig bedre billedkvalitet. Eller man kan se for seg et system der man benytte to kanaler til video og lyd, reservere én til teletext og én overføring av diverse data,som igjen kan være alt fra musikk til elektronisk post etc. . Man kan også forstille seg en situasjon der det blir opp til brukeren å definere hvordan kapasiteten skal utnyttes.

Kombinert med datateknologi representerer  telenettet enorme muligheter, selv slik det fremstår i dag. Hvis man i fremtiden erstatter dagens kobbertråder med optiske fibre blir spørsmål om overføringskapasitet nærmest hypotetiske. Noe man kan ha i bakhodet når man vurderer de mulighetene digitale medier generelt kan by på i fremtiden.


Bibliografi

Hentet fra "Digitale tekster - en selvstendig teksttype?", av Jon Hoem