Somali= Soomaali
Samfunnsfag= Cilmiga bulshada
Matematikk= Xisaab