Reiseruten

i 1862

i 2003

Vi følger Henrik Ibsens reise i 1862

Den 14 mars 1862 sendte Henrik Ibsen denne søknaden hvor han ba om et reisestipend:

Til det akademiske Collegium!

Herved tillader jeg mig ærbødigst at ansøge det høje Collegium om, af de til videnskabelige Rejser i Norge bevilgede Midler, at maatte erholde et Stipendium, stort 120 Sp., for i et Tidsrum af 2 Sommer-maaneder at foretage en Rejse i det ydre Hardanger samt i Distrikterne omkring Sognefjorden, videre nordover til Molde og tilbage gjennem Romsdalen, i det Øjemed at samle og optegne, hvad der af Folkeviser samt af ældre og yngre Sagn endnu maatte være at forefinde.
Nogen mere detaljeret Rejseplan vil det paaForhaand være umuligt at fremlægge, da de paa ethvert Sted under Rejsen indvundne Oplysninger og Erfaringer naturligvis maa komme til at øve overvejende Indflydelse paa den videre Fortsættelse af Undersøgelsernes Retning. Min Agt er det imidlertid, saafremt mit Andragende indvilges, fornemmelig at undersøge de ydre Sødistrikter, der, i det af mig antydede Øjemed, hidindtil mindst har været paaagtede.

Ærbødigst
Henr: Ibsen.

Kulturnett NorgeIbsen fikk penger og dro på tur. 140 år senere ble dette nettstedet tildelt støtte fra Kulturnett Norge. Vi fulgte Ibsens reiserute, du kan ta den samme turen i 1862- og 2003-versjon.

God tur!

Kommentar

I tekstfeltet finner du røde, blå og grønne lenker: Røde går til 1862-turen, blå går til 2003-turen mm mens grønne går til bakgrunnsinformasjon.

J H & P O M - Mediesenteret 2003