kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Kick off i Oslo 24. - 25. februar


Referat dag 2

Til stede:
Margareth, Leikny, Eevi, Ida og Jostein

Metodikk, utvalg av skoler, hva gjør vi…

Dette punktet ble drøftet første dag og ble hovedemne på andre dag.
Her er en del momenter som ble trukket fram, uten at jeg prioriterer eller systematiserer i særlig grad:

* Hvor mange skoler skal være med? Hvor forskjellige skal de være?

* Er det noe poeng å få med både by – land skoler? Skoler med stor og med liten etnisk variasjon?

* Klasser med større innslag av elever med ulike lærevansker?

* Klassene skal følges over tre år, derfor naturlig å begynne med femte klasse.

* Må ha en del forutsetninger på plass, som at skolen har bredbånd og god og moderne PC-dekning, interesserte og motiverte lærere og rektor

* studenter fra LU kan trekkes inn, både i Bergen og Oslo. I tillegg kommer evt studenter fra bibliotekutdanninga og master.

* viktig at lærerne får lagt dette inn i sin årsplan, slik at det faller naturlig inn i undervisningen. Dette fordrer at kontakten opprettes i vår og at vi treffer både lærere og klassen før sommeren.

* Mht metodikk bør en intervjue elevene ofte! (erfaring fra itu-prosjektet)

* veksle mellom klasseroms/gruppe-observasjon og interjuer

* veksling mellom observasjon og deltagelse, men være obs på faren ved å gripe for aktivt inn
(ikke være ”lærer” men ”veileder”!)

* Evalueringer underveis, også av læringsressurssene

* Læringsressursene oppdateres/endres til faste tidspunkt, og de eldre versjonene tas vare på ved backup

* en del variabler bør komme fram så tidlig som mulig, som f eks hvor mange har PC hjemme, hva brukes de til, elevenes erfaringer med informasjonshenting på nettet osv.

* må ha et utvalg av ”fokuselever” som vi følger mer nøye gjennom tre år og beskriver grundig

* vi forsøker å opprette en kommunikasjon mellom klassene i Oslo og Bergen gjennom både i sanntid (chat o l) og gjennom felles prosjekt og publiseringer

* den medskapende eleven blir viktig. Her er det aktuelt å bruke det verktøyet som blir utviklet i HiBs itu-prosjekt til enkel webpublisering for elevene

* skolen/klassen har enten tilgang til egen webserver eller får det gjennom prosjektet (juss og skole-eiers praksis må avklares)

* viktig å aktivt bruke mapper, både digitale og papirbaserte

Diskuterte en del hvor mye og ofte en skal oppsøke skolene.
Viktig med motiverte OG kompetente lærere (må minimum åpne e-posten sin en gang om dagen!)

Konklusjoner:
Leikny og Margareth velger ut Oslo-skoler, fortrinnsvis to hovedskoler. I tillegg kan det komme ”referanseskoler”.
Ida og Jostein velger ut en hovedskole i Bergen, og i tillegg en referanseskole.

Lærere setter seg inn i de digitale læringsressursene som skal brukes, og vi kan holde et et ”kurs” for dem i løpet av våren.

Primo mai: møter i Bergen og Oslo med rektorer og lærere på de skolene som skal være med

23.3. settes av til en KIM/itu – dag sammen med gruppa

jostein