kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte Oslo 1.11. 05

Til stede:

Svein, Margareth, Jostein, Leikny, Eevi, Ture, Liv M, Ida, Håvard

1.Status quo for hver enkelts forskningsinnsats

2.Orientering til Per Jarle Bekken om status for prosjektet

3.Veien videre

a.Bokprosjektet

b.Hver enkelts bidrag

4.Nytt møte foreslått torsdag 8.des m/middag

 

1.Status quo for hver enkelts forskningsinnsats

Margareth : 50% stilling. Har hatt innlegg på konferanser som NERA og Childhood. Jobbet videre med problemstillinger som ble framlagt på Bergensseminaret. Også hatt innlegg på naturfagkonferansen i høst om digitale tekster. Skal ha innlegg på GSLM-konferansen i Tr.h. neste uke. Interessert i at prosjektet kan knytte kontakter til Göteborg univ.
Har ikke hatt besøk på Ila i høst. Kontakt med Deichmanske, men ikke konkrete prosjekt.
Kommentar; nå bør det aktivt gjøres noe for å få i gang prosjekt med D!

Jostein ; 50% stilling. Mye arbeid med koordinering og administrasjon. Oppdaterer fortløpende nettsidene våre. Sammen med Ida og Ture observerer og samlet data på skolen. Jobber mye med utvikling av ver.2 av Norskverkstedet på grunnlag av observasjoner og tilbakemeldinger.

Leikny ; 30% stilling. Sammen med Eevi videreført tema systemutvikling med medvirkning fra barn. Planlegger bok sammen m. Eevi og 3.part og bruke empiri fra Ila. Mål å få lærere til å lage bedre systemer.

Eevi ; 30%. Reduseres til 25% pga sykdom og ikke fått jobbet så mye som ønsket. Har hatt innlegg på Aarhus-konferansen sammen med de andre, meldt inn innlegg på fagped dag i jan. Opptatt av universell utforming av dig. ressurser. Modell der elevers påvirkning samspiller med elevers refleksjoner over egen erfaring. Elever får bl.a. erfaring med at de selv kan påvirke deler av systemer.

Ture ; 10%. Føler at mesteparten av tida går til innsamling av empiri. Arbeider med sammensatte tekster og koplingen Lisbet – ITU/eLogg.

Håvard ; 100%. Stikkord barns multimodale fortellinger, jobber med det teoretiske grunnlaget, har empiri fra Ila fra mai-juni 05, må se på data nå. Ønsker å følge Ilas bruk av video jan. 06. Interessert i å knytte kontakter bl.a. med forskere som har deltatt på NOVA-prosjektet.

Liv M ; 10%. Jobber 20% i høst. Så vidt begynt, inspirert av seminaret i Bergen. Opptatt av problemstillinger hva bildene konnoterer, tegnestilen kommuniserer. Forholdet mellom det ”skolske” og verden utenfor. Hvorfor slutter barn å tegne (11års-krisen).

Ida ; 25%. Opptatt av grenselandet skole – hjem og didaktikken. Gjennom eLogg oppheves trad. tid og sted for læring, elevene kan være i fritidsverden samtidig som de er i skoleverden. For oss er det interessant å kunne sitte hjemme el på arbeidsplassen og observere, selv være med. Stikkord grenseoverskridende kommunikasjon?

Svein; 20%. Bidrag til Postmanseminaret HiO, artikkel om PISA og om literacybegrepet i NPT, skal ha innledningskåseri på Pedagogikkens dag 3.jan, veileder Håvard.

2. Orientering til Per Jarle Bekken

Bekken var noe kritisk til at han ikke hadde fått nødvendig informasjon og at styringsgruppa ikke var satt i funksjon. Spurte om evt avvik fra framdriftsplan.
Svein orienterte om framdrift og status for prosjektet. Enig i at en måtte lage bedre rutiner og/el informasjonskanaler for info fra prosjektet til ledelse ved HiO og HiB.
JS svarte at relevant info også ligger på prosjektets hjemmeside og utviklingen kan følges via blogg.
Svein orienterte videre om bokprosjektet og en omfattende datainnsamling både i Oslo og Bergen. Spørsmålet om en internasjonal konferanse vil bli aktualisert til neste år, vi har allerede samarbeid med forskningsmiljø ved DPU i Kbh.
Bekken mente for øvrig at KUL-designet ser ut til å ligge godt til rette for fremtidige søknader innen KLOK-programmet ved HiO og praksisrettet fou-forskning ved lærerutdanningen.

Action: sende URL hjemmeside til Bekken og AL-dekan HiB samt brev om hvorfor styringsgruppa ikke er trådt i funksjon.

3. Veien videre

Svein ba om samlet støtte til et felles bokprosjekt som avslutningsprodukt for hele prosjektet. Dette burde være innen IT-didaktikk (didaktikk forstått i videste betydning). Det ble en del diskusjon om dette. Margareth la fram bokprosjektet som hun og Lisa A hadde fått fra LNU, og Leikny/Eevi orienterte om bokprosjektet de arbeidet med. Jostein orienterte om nettprosjektet Digilærer. Spørsmålet om en sammenslåing av alle disse prosjektene ble tatt opp til drøfting.
Felles forståelse for at målgruppen er lærere og at en overordnet ramme er å se på skolen som en lærende organisasjon, der den "tredje vei" står sentralt i forståelsen av skolens læringsarena.
Spørsmål om en skal ta sikte på EN bok eller flere mindre, evt hvordan en skal dele opp innhold og tematisere.

mer mer mer kommer

Hvem ønsker å gjøre hva i bokprosjektet?
Margareth; om digitale læringsressurser på barnetrinnet og 11års-krisen, perspektiv om dig.læringsressurser er alternativ til læreboka ang. dette. Blir med: Svein og liv M.

Jostein; Utarbeide nettdel til boka, samt skrive artikkel om arbeidet med utvikling av ny versjon av Norskverkstedet på barkgrunn av utprøvingen i skolene. Blir med: Ture, Leikny og Eevi.

Leikny; Design og analyse av div. læremidler, universell utforming og lærer/elevmedvoirkning på design.
Blir med: Eevi og Margareth.

Eevi; dto samt utdanning for medborgerskap. Blir med: Svein og Liv M.

Ture; Utforske ulike rom for tekstskaping, betingelser for digital tekstskaping. Hva er et skrivested? Ser tekstene forskjellig ut under ulike rammer? (Norskverksted I og II og eLogg). Blir med: Svein

Håvard; konsentrat eller utdrag fra avhandlingen. Blir med: Svein.

Liv M; Visuell kommunikasjon i digitale læringsressurser. Blir med: Svein og Margareth.

Ida; Blogg som læringsarena i skolen. Blir med: Svein.

Innledningskapittel; Beskrivelse av Utopia skole som utgangspunkt for innholdet i kapitlene.

4.Nytt møte foreslått torsdag 8.des m/middag

Sveins artikkel Contribution to the Postman-seminar
Kommentarer til Jeppe Bundsgaards avhandling

Kommentar fra Eevi 4.11.:

Jeg kan legge til for Margareth, Leikny og meg at vi er godt i gang med å komme videre på empirien: Vi er i ferd med å avtale (eller har avtalt) nytt besøk hos Ila nå mens de arbeider med avis og vi har formidlet vårt ønske om å få noen elever til Deichmanske og presentert et sett med ideer for hva slags oppgave vi tenker oss de kan gjøre der som gir mening (lærerne må bestemme, men vi ville bidra med konkrete ønsker og ideer til hvordan).

Bokkapitlene:
Det du har skrevet er igjen, så vidt jeg kan se, svært representativt for hva som ble sagt. Det viser dermed også at noen ting forble litt uklare, så vi kan kanskje ta med oss videre bl.a.:

- Tema som nå står under Leikny er litt uklart. Min oppfatning er at vi kanskje snakker om to kapitler, ett om læreres kompetanse i å (bida til

å) lage gode læremidler, og ett om marginaliserings- og inkluderingsprosesser rundt IKT-bruk i skolen. Men dette finner vi ut av etterhvert.

- Tema for Håvard er ikke nevnt. Heller ikke sa noen noe om mitt forslag om noe som tematiserer selve grensedragningen, som jeg syntes flere sa spennende ting om. Altså noe slikt som: "Reelle og oppfattede motsetninger mellom skolens verden og verden 'utenfor' " Mitt spørsmål da, til senere diskusjon, er om dette dekker Håvards interesser nok til at hans går inn der, supplert av ting fra Ida, Liv Merete og evt andre (gjerne i tillegg til det som står i referatet). Det er en ide i hvert fall.

- Etter så mange spennende kapitler vil jeg foreslå at vi også setter opp et avsluttende kapittel som løfter diskusjonen noe opp fra temaene i dem.

(At innledningen tar leseren "ned i" kapitlene, og avslutningen trekker "oppover" igjen.) Hvis vi holder på "den 3.vei" som ramme vil "Utdanning for medborgerskap" kunne gjøre noe slikt. Alternativt kan det temaet behandles likt med de andre og en annen avslutning skrives.

Etterhvert må vi også bestemme noe om hvor stor boka skal bli, både i antall kapitler og lengden på disse - det vil jo påvirke hvor mange temaer vi kan håndtere.

mvh Eevi


Nye Norskverksted demo