kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte 7.6.04

Til stede:

Svein, Margareth, Eevy, Liv Merethe, Ida, Jostein

Leikny er sykmeldt, Ture er i USA

1. Status

Avtaler med skoler

Bergen har fått avtaler med to skoler (Tertnes og Kringlebotn), der både rektorer og lærerteam er svært velvilige og interesserte. Har hatt første møter med dem, skal ha nye orienteringsmøter i uke 24 og 25.

Oslo har via kommunen fått kontakt med Ila og Rosenholm, og Margareth drar ut til møter med skolene i ukene som kommer.

Det står igjen å avklare økonomi og omfang av samarbeidet med skolene.

For høsten 2004 er det satt av 50 000 til skolene + bibliotek.

Avtale med bibliotek

Margareth blir prosjektets ”biblioteksforsker”, med assistanse av Eevy.

Oppretter samarbeid med KIM-prosjektet, som også har en biblioteksdel. En ser også på muligheten av å få med biblioteksutdanningen ved HiO, i form av fagfolk og/eller studenter.

(Etter møtet hadde Margareth og Jostein eget møte med Deichmann, der vi avklarte en del forhold. Deichmann var fortsatt svært åpne og imøtekommende mht det framtidige samarbeidet).

Stipendiat

Stillingsbeskrivelse er levert dekan ved HiO (Thiilesen) fra Margareth, og en venter bare på utlysing. Hun har informert dekan om at Svein, Eevy og Jostein skal være med i innstillingskomiteen.

I løpet av møtet fikk vi besøk av fou-ansvarlig ved LU, og fikk overbrakt vårt ønske om fortgang i saken. HiB har sendt forslag til HiO om at hele summen fra FR til stipendiatstillingen blir overført HiO, som overtar alt ansvar og alle omkostninger for den.

En reiste spørsmålet om å strekke varigheten fra tre til fire år, noe en så som ønskelig, og dette ble også meddelt fou-ansvarlig.

Avtaler mer HiO og med deltakerne

Leiknys stilling var noe uklar pga hennes sykmelding. Imidlertid ble det klargjort i løpet av dagen at hun kommer inn for fullt fra høsten, slik at prosjektet slipper å ta opp spørsmålet om erstatning for henne.

Avtale mellom HiO og HiB er oversendt HiO, men en har ikke fått formell stadfesting av den. HiB ønsker avtalen med prosjektets deltagere regulert gjennom HiO for de HiO-tilsatte og direkte med Svein og Eevy.

2

Forskerinteresse for de enkelte. Ble utsatt pga tidspress.

3

Neil Mercer seminar 16.9.

Svein orienterte. Vi får Neil Mercer ca 3 timer formiddagen. Margareth tilrettelegger et paper som sendes til ham som utgangspunkt for en diskusjon.

Vi satser på en todagers arbeidsøkt, der vi har arbeidsmøte 15.9. hvor vi seinere kan komme tilbake til tema.

4

Samarbeid med andre prosjekt

En må utnytte felles ressurser med KIM-prosjektet, bl a Neil Mercer.

I det nye ”Rune Ottosen prosjektet” ved journalistutdanninga HiO er Margareth med på en mindre del. M. Legger ut peker til tekst om dette prosjektet.

En må også se på muligheten av å trekke inn masterstudenter ved HiO, f eks fra kunst og håndverk (”design av digitale læringsressurser”).

Eevy har et prosjekt om ikt og læring på biblioteket (UB) som del av sin forskerstilling.

5

Metodikk

Dette var hovedtema for dagen, og en hadde lange og fruktbare diskusjoner.

Svein la fram ulike tilnærmingsmåter, der Ida og Margareth konkretiserte metodikken gjennom referat av og kommentarer til to artikler.

Valg av skoler stod sentralt i diskusjonen. En var enig om at prosjektet måtte satse på skoler som ligger i front av utviklingen. I stedet for å forske på gårsdagens undervisning, må vi forske på framtidas, det som blir!

Vi satte opp en del kriterier (og visjoner) for arbeidet vårt.

Hovedvisjon: PÅ JAKT ETTER FRAMTIDA!

 • ikke forske på klasseromslæring
 • må ha grupper som bruker god tid på datarommet
 • prøve å tilskynde at elevene får anledning til å følge sine egne innfall, oppdagelsesprosess
 • lærer må ha en aktiv rolle, læringsprosessen skjer i samspill, mellom elever og mellom elever og lærer (”det støttende stillas”)
 • må ha inn fleksibilitet, variasjon, bruk av læremidler avstemt etter situasjonen. Teknologien må ikke være tvangstrøye, må underordnes formålet
 • lete etter eksperimentering, utprøvinger, ikke etter lærere som kjører ”safe”!
 • faste gjennomganger med lærerne om hvor vi er, speiling tilbake til lærer
 • elevenes stemmer kan høres, elevenes arbeid skal synes. Klassens egne læringsressurser synliggjøres, f eks ved bruk av itu-publiseringsverktøyet vårt
 • lærer må respektere elevene og deres arbeid, som elevene gjør det med lærer
 • læringsarenaen skal være et trygt sted for elvene, ”la dem blomstre”
 • vi ønsker å være med og skape situasjoner som fremmer læring, og dokumentere dette!
 • ønsker å redesigne læringsprogrammene i løpet av 3-årsperioden sammen med lærere og elever
 • TILBUD til lærerne om å lære mer sammen med oss, ikke kreve for mye, invitere til samarbeid, dialog, ”det forskende fellesskap”.

Andre momenter som vi bør ta med oss, er at vi fortrinnsvis bør arbeide to observatører sammen, og at nedskriving av resultater/logg skjer samme dag. Her bør vi innføre som prinsipp at vi sammen med lærere i etterkant av undervisningen setter oss ned og sammen reflekterer over det som har skjedd.

Dybdeintervjuer med fokuselever som tas ut av undervisningen aktuelt etter hvert.

Må ha plan for besøk og tema som tas opp.

Ha samtykke fra foreldre.

 

6
Diverse

Hva skal barnet hete?

En ønsker så fort som mulig å få et godt norsk navn på prosjektet, helst med et brukandes akronym til! Alle oppfordres til å tenke og komme med forslag…

Nettside

Fra høsten bør en oppdatere nettsidene våre til at deltagerne kan få direkte skrivetilgang til (deler) av dem.

Det bør også lages egne nettsider til delprosjektene med skoler og Deichmanske.

Framdrift

En bør lage en revidert framdriftsplan

Svein:
Her kommer referansen til artikkelen om forskning på "what could be" - apropos vår diskusjon om forskningsmetode:
Janet Ward Schofield: "Increasing the Generalizability of Qualitative Research," i: Elliot W. Eisner & Alan Peshkin (red.): Qualitative Inquiry in Education. New York: Teachers College Press 1990


10.6. js