kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte Oslo 1.4.05

MØTE FOR KUL-PROSJEKTET: LISBET

Tilstede: Evy. Leikny, Håvard, Margareth, Svein og Ida

1. Informasjon om Håvards prosjekt (prosjektbeskrivelse utsendt elektronisk).

Prosjekttittel: ”Fremmedkulturelle barns utvikling av multimediale fortellinger

- en analyse av læreprosessen”

Håvard ønsker innen prosjektets rammer å arbeide videre med en norskfagrelatert utforsking av de pedagogiske konsekvensene av de nye fortellerformen som bruken av datateknologi gir adgang til. Han ønsker å se hvilke konsekvenser og muligheter deres mangfoldighet innbyr til i læresituasjonen som etableres i skoleklassene som inngår i prosjektet:

 • Under hvilke betingelser bidrar multimediale uttrykk til å kompensere for skriftspråklige ferdigheter?
 • Under hvilke betingelser kan vi bruke dem til å stimulere og videreutvikle barnet skriftspråklige ferdigheter?
 • Hva er de typiske problemene til fremmedkulturelle barn støter på når de tar digitale ressurser til hjelp i utformingen av fortellingen sin?
 • Hvordan kan digitale læringsressurser best støtte fremmedkulturelle barn som har et svakt norskfaglig utgangspunkt?
 • På hvilke måte kan digitale ressurser bidra til samhandling og samarbeid mellom elever i den prosessen de gjennomgår når de leter etter innhold og uttrykksformer som gir dem muligheter til å skape sine egne fortellinger?
 • Hvordan kan den sammenflettingen av elevenes livsområder som IKT-teknologien åpner for (Østerud 2003) utnyttes på en måte som fremmer læring (her evnen til å fortelle) i størst mulig grad? (fra prosjektbeskrivelsen).

Gruppen drøftet spørsmål knyttet til framlegget, og Håvard fikk en del innspill som han ville ta med seg videre i planleggingen .

2. Videre planlegging av vår virksomhet

Bokprosjekt

Svein foreslo at gruppen gikk sammen om et bokprosjekt hvor målgruppen primært skulle være lærere, skoler og forskere innen IKT og læring. Forslag til innhold:

 • Analyse av norskverkstedet (sjangere, drøfting av andre produkter og lignende).
 • Norskverkstedet i bruk: Hva får elever /lærerstudenter ut av det? Hvordan kan lærere bruke det i undervisning?
 • Lærerrollen, ulike lærerroller, samspill med elever og lignende.
 • Design med barn.
 • Annet?

Publisering og rapportering

Hva er vi pålagt å rapportere?

Forskningsrådet har retningslinjer her. I tillegg viktig med internasjonale publikasjoner, konferansepapers. Vi bør og satse på å publisere i tidsskrift som leses av lærere (eks. Utdanning).

Bruk av nettet internt i prosjektet

Hvordan bruker vi de felles nettsidene? Hva publiserer vi her? Bruk av en felles blogg. Kvalitetssikting av lenkene.

Videre er det ønskelig at det legges ut en liste over publikasjoner som gruppen kan henvise til. Bør dette for eks. passordbelegges?

Vi henstiller til Jostein å se på disse spørsmålene og gjøre nødvendige endringer.

3. Leikny og Margareth orienterte om sitt paper og Oslo-skolene og fikk positive ilbakemeldinger fra gruppen.

4. Ida og Ture orienterte om Bergensskolene (jfr. refleksjonsnotatet).

Ida orienterte om den måten bergensgruppen gjorde video- opptak i skolene og fortløpende analyserte materialet. Diskusjon om kvaliteten på opptaksutstyret. Bør vi ha muligheter for å hente inn både opptak av elever og skjermbilde simultant? Margreth mente det fantes programvare som kunne brukes her. Dette må drøftes med mediesenteret.

5. Norskverkstedet, evaluering og endringer

Etter noe diskusjon av sider ved norskverkstedet som ikke synes tilfredsstillende, ble vi enige om å ta et seminar for å diskutere faglig ulike aspekter av norskverkstedet som produkt og som læremiddel. Ideen var å kombinere dette med seminaret vi allerede har snakket om å ha i Bergen i mai-juni (med Birgitte Holm Sørensen).

Datoer for todagers kombinert møte og Sørensenseminar (prioritert

rekkefølge):

helst 1.-2. juni

2.-3. juni

9.-10.juni

Jostein bes ta kontakte med Holm Sørensen og finne datoer som passer for henne.

Forslag til program:

Vurdering av ulike sider ved Norskverkstedet slik det foreligger i dag.

 • Estetiske sider ved norskverkstedet ved Liv Merete
 • Semiotikk ved Leikny og Margareth. Synnøve Tveita fra ”Grum” inviteres til å delta.
 • Navigasjon ved Ture.
 • Pedagogisk bruk ved Håvard.

Endinger i norskverkstedet: Gruppen spør når og på hvilke måte Jostein ønsker å få kommentarer og forslag til endringer.

Bergen 14.04.05

Ida