kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 

 


Arbeidsmøte 25.3.

Schäffergården
Fikk i dag melding fra Fondet om at vi dessverre ikke får opphold i høst (mottar langt flere søknader enn det er plass til..osv).
Hva gjør vi da? Utsetter til våren og sender ny søknad? Holder fast på høsten og satser på innkvartering på hotell?

jostein 25.3.

Referat

Tilstede; hele KUL-gruppa unntatt Eevi (som er sykemeldt).

1
Videokonferansemøte med ITU-prosjektet i Bergen (Jon Hoem og Morten Fahlvik), der en orienterte hverandre om prosjektene.
To repr. fra KIM deltok.
Det synes som det er interessante sammenhenger mellom de to prosjektene, som en kan utnytte til felles utbytte. Dette kan en komme tilbake til når begge prosjektene er kommet nærmere realisering.

2
Orientering om KIM-prosjektet, og drøfting om evt. samarbeid mellom KIM og KUL.
En ser umiddelbare felles tiltak som samarbeid om workshops, seminarer, utnytte fagfolk, reiser, publisering med mer.
Konkrete tiltak vil kunne gå på:
* gi KUL-stipendiaten adgang til Forskerskolen fom høsten 04
* lage felles workshop/forelesning med Neil Mercer aug/sept 04
* ha felles møter et par ganger hvert semester (evt via videokonferanse)

3
Stipendiatutlysingen.
Etter en del diskusjon ble en enig om at Leikny reviderer teksten etter de innspillene som kom, og deretter sendes ny tekst ut til høring. En prøver å gjøre teksten åpen, slik at vi kan få flere interessante søkere ti lstillingen.

4
Deichmanske bibliotek ønsker en offisiell henvendelse før de går videre. Dette ordner HiB.
Margareth og Leikny får fullmakt til å velge ut og etablere kontakter med aktuelle biblioteksfilialer.

5
Budsjettet kan ikke komme på plass før avtale med HiO er i orden. Forhandlinger om dette skjer i disse dager. Det ble understreket at det haster å få klargjort hver enkelts stillingsprosent i prosjektet pga frikjøp fra stilling.
Jostein sender ut budsjett når dette er klart.

6
Kontrakter til hver enkelt. Her ble det noe diskusjon ang rettighetsproblematikken. En ble enig om å ha mest mulig tillit til hverandre og arbeide ut fra solidaritetsprinsippet.
HiB sender ut forslag til kontrakter.

7
Hvordan fordele midlene til konferanser og seminarer mv.
Her ble en enig om å legge seg på et prinsipp om et fast grunnbeløp til hver enkelt, som vedkommende kan bruke fritt (men orientere de andre om bruken). Utover det søker en om midler til spesielle konferanser. Konferanser hvor en skal legge fram papers fra prosjektet vil bli prioritert.

jostein 26.3.