Bergen Befestningsverker Festung Bergen Kvarven fort Fjell fort Tellevik kystfort Festung Norwegen Arkivet Kart

Kvarven fort - historikk1905 og unionsoppløsningen
På slutten av 1800-tallet begynte forholdet mellom de to landene i den svensk-norske unionen å kjølne. Sterke krefter i Norge ønsket selvstendighet, og som ledd i dette arbeidet ville man ruste opp landet militært.

I 1895 bevilget Stortinget penger til et nytt kystforsvar av landet. Forsvaret av Bergen mot et svensk angrep fra sjøen skulle bestå av hovedinstallasjoner på Kvarven, Hellen og Sandviksbatteriet. I tillegg til dette kom mindre sperrebatterier og mineforsvar i innløpene til Byfjorden. Kvarven fort sto ferdig i 1899. Torpedobatteriet ble ferdiggjort i 1902.

Heldigvis ble det ikke aktuelt å ta installasjonene i bruk, unionsoppløsningen fikk en fredelig utgang uten bruk av militær makt.

1.verdenskrig og mellomkrigstiden
Under første verdenskrig var fortet fullt oppsatt. Ved krigsutbruddet ble over 500 mann mobilisert til nøytralitetsvernet i regi av Bergen befestninger.

I mellomkrigstiden ble det norske forsvaret lagt nesten brakk. Dette kom tydelig fram ved utbruddet av andre verdenskrig i september 1939, da vesentlige mangler ved utstyr og beredskap ble avdekket.

Okkupasjonstiden 1940 – 45
En tysk marinestab flyttet inn i kommandantboligen på Gravdal, og fortet ble bemannet med tyske marinefolk. Kvarven var oppsatt som tysk fort under hele okkupasjonen, inkludert torpedobatteriet, som ble oppdatert.

Tyskerne bygde også flere bunkere og stillinger i tillegg til de norske som allerede var på området.

Mer om 1905 - festningene

Bilder fra 1900 | Historikk | Det tyske angrepet 1940 | Vandringer på Kvarven

20©05 Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen