Smed

I tidligere tider ble kunsten å smi sett på som en magisk egenskap. Dagsens smeder viderefører våre gamle håndverkstradisjoner, men kan også ta i bruk moderne verktøy og produksjonsmetoder.

Smed i arbeid med maskinhammer.

Også smeden kan ta i bruk maskinelt utstyr for å gjøre grovarbeidet.

Smijern

Smijernskunsten kan spores tilbake til jernalderen, da jern ble brukt i våpen og redskaper. På 1500-tallet fikk smijernskunsten en oppblomstring, særlig i Spania som hadde kolossale korgittere i renessansestil. Etter hvert fikk smijernskunsten en betydelig plass som dekorativ kunst-form. Smijern ble brukt i møbler og dekorative utsmykninger. De første smijernsarbeider ble utført i form av gitterverk, porter og rekkverk, og senere ble låser og vakre dørbeslag også utformet i smijern. I Norge i dette århundret er særlig Gerhard Munthe og Gustav Vigeland kjent for sin bruk av smijern.

Smijernsport i Vigelandsparken.

Ved inngangen til Vigelandsparken er flere porter utsmykket med flotte smijernsarbeid.

Smeden viderefører våre gamle håndverkstradisjoner. Stålmaterialet i håndverket har ikke endret seg vesentlig, men dagens håndverkssmeder møter stadig nye utfordringer. I smedfaget er det i dag få utøvere, men endringer i markedets behov gjør at det vil bli større etterspørsel etter metallhåndverkere både i industrien og for individuelle håndverksmessige oppgaver.

Smijernslampe

Smijernslampe laget i nyere tid, men etter en eldre modell.

Tradisjonsrikt yrke med høy status

Det ser ut til at noen håndverkere var reisende i sitt fag, spesielt smeder. Dette kan vi tydelig se av forskjellige funn i Sverige og Danmark. Et eksempel er funnet i fra Tjele, 40 gjenstander i alt, hvorav bl. a. to smedtenger, en platesaks, verktøy til å strekke gull- og sølvtråder med til forskjellige tykkelser, et par mindre ambolter, en fil, to smeltedigler osv. Eieren kunne med dette verktøyet både smi jern og edle metaller. Det er ingen tvil om at dette funnet representerer verktøy som eieren reiste rundt med og utførte reparasjoner og lignende på gårder som ikke hadde egen smed.

Dvergen Regin smir Sigurds sverd.

Kunsten å smi grenset i tidligere tider opp mot magiens verden. På Hylestad stavkirke finnes denne detaljen som viser Regin som smir sverdet til Sigurd Dragedreper.

Smeden hadde sannsynligvis høy status, og det var ingen hindring for at stormenn utøvet smedkunsten, som for eksempel far til Egil Skallagrimsson som var en god smed. Han fikk sågar smedverktøyet med i graven.

Smeden hadde en rekke spesialverktøy. Til spiker brukte han et "nagleøe", som er et passe jernstykke med ett eller flere hull. Smeden har smidd ut naglestammen av litt grovere jern og kappet den med litt gods til hodet, varmet opp hodeendene, satt emnet i nagleøet, og hamret ut hodet med noen få sikre slag. For klinking leverte smeden firkantede plater, klinkroer eller rør, med et lite hull i midten. Til Osebergskipet leverte smeden 5500 spiker og nagler, naglene med en gjennomsnittlig vekt på 10 gram. Totalt gikk det med over 25 kg jern - nok jern til 20 - 30 økser.

Yrket i dag

Dagens håndverkssmeder arbeider med dekorative smijernsgjenstander som porter, gitter, rekk-verk og verktøy.

Smeder blir i økende grad etterspurt ved rehabilitering og restaurering. De må derfor kunne utføre reparasjonsarbeider og fornye slitt utstyr. Framtidens smeder kan sies å representere en motvekt til «bruk- og kastmentaliteten».