Matematikk FØU

FØU FAGPLAN for MATEMATIKK

Fagkode MAF02.

Matematikk i førskoleutdanningen
2 VEKTTALL


1. INNLEDNING

Matematikk er et fag som er i stadig forandring. Faget har fått sin språkdrakt gjennom en lang historisk utvikling. Matematikk er en naturlig del av barns hverdag. Dette er ikke alltid like innlysende. Gjennom praktiske erfaringer og refleksjoner bevisstgjøres studenten på hva matematikk er, og hvordan det er mulig å jobbe med dette som en integrert del av barnehagens hverdag.

2. MÅL

Fagstudiet skal gi innsikt i grunnleggende faglige, didaktiske og metodiske sider ved matematikk-kommunikasjon i barnehage og på grunnskolens begynnertrinn.

En har som målsetting å diskutere fagdidaktiske prinsipper slik at studentene har en begrepsramme å arbeide utfra når de skal legge til rette for situasjoner der de knytter barns lek og læring til barns utvikling av matematisk kunnskap og språk.
3. INNHOLD

Studiet handler om hva matematikk er og kan være for små barn. Det skal fokuseres på matematikk som nødvendig kunnskap for barnet og på hvordan barns aktiviteter kan legge premisser for pedagogisk samhandling. Det er rettet mot studentenes matematikk-faglige beredskap slik at de best mulig skal tilrettelegge for kommunikasjon med barn. Pensum består av forelesninger, fagstoff og litteratur.

Av matematiske emner vektlegges:

Tallbegrep og bruk av tallstørrelser som det viktigste emnet. Her inngår de grunnleggende begrepene, det ordinale- og det kardinale- aspektet, symbolisering, tallsystem, tallregning og algoritmeregning.

Geometri som et nært matematisk emne for barn. De orienterer seg i en verden der de forholder seg til retning, plassering, former og størrelser. Geometriske former i planet og rommet, linjer og kurver, størrelser som lengde, areal og volum, ulike mønstre aktualiseres i aktiviteter og omgivelsene.

Regler, måter å ordne og strukturere på som grunnleggende elementer i matematisk arbeidsmåte. Det blir viktig å tydeliggjøre barns strukturering i lek og frie situasjoner og også i planlegging av situasjoner.


Studentene skal arbeide med å få innsikt i de matematiske begrepene for egen del slik at de får bakgrunn til å se muligheter i ulike pedagogiske situasjoner. Det blir et grunnleggende perspektiv at en søker sammenhenger mellom lek og læring, praktisk og teoretisk. Det matematikkfaglige stoffet skal ses i didaktisk/metodiske sammenhenger.

Det didaktiske innholdet skal ivareta følgende perspektiv.

Matematikk som språk. Barns symbolisering. Språk som tenkeredskap og kommunikasjonsredskap. Språk som drivkraft i barns virksomheter. Ulike konteksters betydning for læring. Barns motivasjon og målrettethet. Dialektikk mellom voksen styring og barns styring, mellom barns innsikt og den voksnes innsikt, mellom støtte og styring. Det støttende stillaset som begrep rettet mot pedagogens rolle og mot bruk av tenkeredskap.

Med bakgrunn i disse perspektivene skal en ivareta problemfelt som: barns ulike kulturelle bakgrunn, jenter og matematikk, holdning til læremidler, spesialpedagogiske tilnærminger.

4. ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER

Undervisningen skal veksle mellom forelesninger og studentstyrte aktiviteter. Omtrent halvdelen av undervisningstiden vil gå med til forelesninger. I løpet av kurset skal studentene velge et problemfelt som de setter seg grundigere inn i. De skal gjennomføre et innlegg for medstudenter om dette emnet. Det stilles krav til å se matematikken som en naturlig del av barns erfaringsverden der fagene smeltes sammen i en helhet. En søker å knytte innlegget til erfaring fra praksisfeltet.

Det forutsettes at studentene møter til undervisning slik at de bidrar til det faglige miljøet på kurset. Det er også en forutsetning at kursets faglige diskusjon danner bakgrunn for arbeid med studiets innhold, herunder også problemfeltet.

5. OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV

Studentene må gjennomføre et faglig innlegg for faglærer og medstudenter om et valgt emne i begynnelsen av vårsemesteret. Studentene må møte til minst en veiledning i forbindelse med arbeidet med innlegget.             
Ved fremføring av innleggene er det obligatorisk fremmøte.

5.1 Tidspunkt
Forprøve avholdes i uke 3.

5.2 Ny forprøve
Studenten(e) som får innlegget ikke godkjent får en (1) ny mulighet til å rette opp feil og mangler. Studenten(e) må da gjennomføre et nytt faglig innlegg for faglærer eller faglærer og medstudenter innen 4 uker før eksamen.

5.3 Antall forsøk
For studenten(e) som får ikke godkjent etter ny fremleggelse av faglig innlegg vil det bli arrangert ny forprøve neste studieår, før ordinær eksamen.

5.4 Konsekvenser av ikke godkjent forprøve
Innlegget må være godkjent før studenten går opp til eksamen. Dersom innlegget blir vurdert som ikke godkjent skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette.

Studenter som ikke får godkjent arbeidskrav må gjennomføre dette neste studieår for å kunne gå opp til ordinær eksamen

6. EKSAMEN

4 timers individuell skriftlig prøve i mars.

Tillatte hjelpemidler er obligatorisk litteratur, Rammeplan for barnehagen, deler av L97 og egne notater.  

Her Dette er bare n lisom linjer som vi har skrevet for å se hva som skjer. begynner vi å skrive nå for å se hva som skjer - vi går fra kolonne til kolonne   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opp Matematikk FØU Matematikk 1 Matematikk 2